Forex trading

  • บทความฟอเร็กซ์
    HARMONIC TRADING

    HARMONIC TRADING

    Harmonic เป็นวิธีการที่ใช้รูปแบบการรับรู้ของราคาที่เฉพาะเจาะจงประยุกต์กับตัวเลข Fibonacci ซึ่งมีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกราฟ โดยใช้ความน่าจะเป็นเพื่…

    Read More »
Back to top button
Close