บทความฟอเร็กซ์

เจาะลึกกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคนั้นเป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมของหุ้น โดยอาศัยรูปกราฟเพื่อจุดประสงค์ในการคาดการณ์แนวโน้มของราคาในอนาคต เป็นแนวทางที่อาศัยการวิเคราะห์ การเคลื่อนไหวของราคา และปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อคาดการณ์ ถึงแนวโน้มของราคา รวมถึงระดับราคาที่ควรจะซื้อหรือขายทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

สำหรับการนำมาใช้ในการวิเคราะห์ซึ่งจะต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ที่ต้องอาศัยข้อในด้านต่างๆ มากมาย ดังนั้นจึงทำให้นักลงทุนที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค เสียเวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อ มูลน้อยกว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานโดยเหตุผลเบื้องต้นที่จะทำให้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคมีความน่าเชื่อถือจะต้องประกอบไปด้วยสมมติฐาน 3 ประการ ดังนี้

1. พฤติกรรมของราคาหุ้นที่แสดงออกมานั้น ได้รับรู้เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเอาไว้แล้ว นั่นหมายความว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น ย่อมส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานในหุ้นซึ่งแน่นอนย่อมจะมีผลต่อราคา เนื่องจากราคาถูกกำหนดขึ้นจากอุปสงค์และอุปทานของหุ้น เพราะฉะนั้นถ้าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นไปในเชิงบวกย่อมทำให้เกิดอุปสงค์มากกว่าอุปทานหรืออาจพูดง่ายๆว่า แรงซื้อมากกว่าแรงขายซึ่งจะส่งผลให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้น แต่ในทางกลับกันหากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นไปในเชิงลบจะส่งผลให้เกิดอุปทานมากกว่าอุปสงค์หรือแรงขายมากกว่าแรงซื้อ ก็จะทำให้ราคามีการปรับตัวลงด้วย

2. ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีแนวโน้มและจะคงอยู่ในแนวโน้มนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น หุ้นจะเปลี่ยนจากทิศทางขาขึ้นเป็นขาลงเมื่อแนวโน้มขาขึ้นหมดลงแล้ว หรือหุ้นจะเปลี่ยนจากทิศทางขาลงเป็นขาขึ้นเมื่อแนวโน้มขาลงหมดลงแล้ว

3. พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนจะยังคงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพฤติกรรมการลงทุนในอดีต เนื่องจากการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคยังอิงอยู่บนราคาและปริมาณการซื้อขาย (Volume) ซึ่งเป็นตัวสะท้อนผลสุทธิของแหล่งข้อมูล (information set) ในการคาดการณ์ ซึ่งราคาและปริมาณการซื้อขายนี้จะเป็นตัวบ่งบอกทางด้านจิตวิทยา ในแง่ของความกล้า (Greed) หรือความกลัว (Fear) ฯลฯ ดังนั้น รูปแบบที่เกิดขึ้นในอดีต (ที่สะท้อนจิตวิทยาในช่วงเวลานั้น) จึงยังคงสามารถที่จะนำมาใช้ได้ในปัจจุบัน

ทั้ง 3 ข้อข้างต้น ถือได้ว่าเป็นแนวคิดหรือความเชื่อพื้นฐานที่เป็นจุดกำเนิดของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ดังนั้นในการวิเคราะห์ตัวกราฟนั้นไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นมีการปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลง เพราะกราฟนั้นเป็นเพียงสิ่งที่พิมพ์บนกระดาษแผ่นหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ด้วยการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค จะเป็นการดึงเอาสิ่งที่ราคาหุ้นอยากจะบอกนั้นออกมาว่าราคาหุ้นนั้นจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางใด หรือสมควรแก่เวลาแล้วที่จะมีการเปลี่ยนแนวโน้มเกิดขึ้น

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close