บทความฟอเร็กซ์

คำศัพท์เทคนิคการเทรด Forex เบื้องต้น หมวด T – Y

นี่เป็นหมวดคำศัพท์พื้นฐานหมวดสุดท้ายสำหรับนักเทรด Forex มือใหม่ โดยคุณสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเราได้รวบรวม อธิบาย และสรุปใจความสำคัญให้ศึกษา เพื่อให้คุณได้มีความชำนาญเข้าในระบบการเทรดให้ได้มากที่สุด และสามารถนำใช้ได้จริง วางแผนการลงทุนหรือปรับแก้กลยุทธ์ที่มีของคุณได้ การรู้ศัพท์เทคนิคถือว่าเป็นไม้ตายสำคัญที่ทำให้ผู้ลงทุน มีการเทรดได้อย่างแม่นยำละอย่าลืมฝึกใช้กันนะ ซึ่งสามารถรวบรวมคำศัพท์ไว้ได้ ดังนี้

หมวดอักษร T
Technical Analysis
-การวิเคราะห์ทางเทคนิค ความพยายามที่จะคาดการณ์ราคาโดยการวิเคราะห์การดำเนินการของตลาด
ที่ผ่านการศึกษาแผนภูมิปริมาณแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รูปแบบการก่อตัวและหลายตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ
Tick
-เป็นราคาขั้นต่ำที่ตลาดสามารถเคลื่อนไหวได้
Ticker
-เป็นตัวการที่แสดงราคาในปัจจุบันหรือราคาที่ผ่านมาของสกุลเงินทั้งในรูปแบบของกราฟหรือตาราง
Tomorrow Next (Tom/Next)
-การซื้อพร้อมกันและขายสกุลเงินสำหรับการส่งมอบในวันรุ่งขึ้น
Trading
-การซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
Transaction Cost
-ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายตราสารทางการเงิน
Transaction Date
-วันที่เกิดรายการทำธุรกรรม หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือขายตราสารทางการเงิน
Trend
-ทิศทางหรือแนวโน้มของตลาด แบ่งเป็น 3 ระยะคือแนวโน้มระยะยาว แนวโน้มกลางและระยะสั้น ที่มีความ
เกี่ยวข้องกัน และ 3 ประเภทคือแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) แนวโน้มขาลง (Down Trend) และไม่มีทิศทาง
ที่แน่นอน (Sideway)
Trend Line
-ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แสดงการถดถอยเชิงเส้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทางสถิติสำหรับค้นหาแนวโน้ม
Turnover
-ปริมาณค่าเงินรวมของธุรกรรมทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด

หมวดอักษร U
Uptick
-อ้างราคาใหม่ในราคาที่สูงกว่าราคาที่เสนอก่อนหน้านี้
Up Trend
-จุดสูงสุดของราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจุดต่ำสุดใหม่ของราคาอยู่สูงกว่าจุดต่ำสุดที่ผ่านมา
US Prime Rate
-อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารสหรัฐจะปล่อยกู้ให้กับลูกค้าองค์กรที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา
US Dollar
-สกุลเงินหลักของประเทศสหรัฐอเมริกา

หมวดอักษร V
Value Date
-วันที่ของการทำธุรกรรมทางการเงินที่ตกลงจะชำระเงินหรือการแลกเปลี่ยนการชำระเงิน เรียกอีกอย่างว่า
วันครบกำหนด
Variation Margin
-เงินทุนเพิ่มเติมที่จะต้องนำมาฝากไว้อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเก็งกำไร
Volatility (Vol)
-ความผันผวนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคา เป็นที่นิยมใช้ในการวัดความผันผวนของราคา
Volume
-จำนวนของกิจกรรมการซื้อขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีในวันนั้น โดยเป็นจำนวนรวมของสัญญาซื้อขายระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด

หมวดอักษร W
Whipsaw
-สภาพของตลาดที่มีความผันผวนสูงในขณะที่การเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดยการพลิก
กลับไปกลับมา

หมวดอักษร Y
Yard
-เป็นคำสแลงสำหรับพันล้าน
Yield
-ผลตอบแทนจากการลงทุน

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close