บทความฟอเร็กซ์

การวิเคราะห์ข่าวสาร หมวด I – M

การวิเคราะห์ข่าวสารแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ข่าวสารที่ส่งผลต่อการลงทุนในระยะสั้นและข่าวสารที่ส่งผลต่อการลงทุนในระยะยาว โดยเราสามารถรวบรวมมาให้ศึกษาเบื้องต้นที่ส่งผลต่อการลงทุน เพื่อประกอบการเริ่มฝึกวิเคราะห์ข่าวสารดังนี้

หมวดอักษร I
Industrial Production

เป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงในอัตราเงินเฟ้อโดยรวมของภาคการผลิต การทำเหมืองแร่และสาธารณูปโภค จัดเป็นดัชนีชี้นำสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่สามารถให้ข้อมูลถึงสภาพของผู้บริโภคในขณะนั้น รวมไปถึงการจ้างงานและรายได้ต่อหัว หากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน
Investor Confidence
เป็นมาตรวัดความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักวิเคราะห์จัดเป็นตัวบ่งชี้อย่างดีของเศรษฐกิจที่สามารถบ่งบอกถึงความขยายตัวหรือความหดตัวทางเศรษฐกิจได้การเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักวิเคราะห์จะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไปแล้วมีการสำรวจนักลงทุนประมาณ 2,800 คน หากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร J
Job Advertisements

เป็นมาตรวัดในการเปลี่ยนจำนวนโฆษณางานที่ลงในหนังสือพิมพ์รายวันและเว็บไซต์ต่างๆ หากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน ดัชนีดังกล่าวนี้ค่อนข้างจะบอกถึงผลกระทบในการจ้างงานได้เป็นอย่างดี

หมวดอักษร L
Leading Indicators

เป็นมาตรวัดดัชนีคอมโพสิตจำนวน 11 ตัวซึ่งอยู่ในกลุ่มของการจ้างงาน การผลิต คำสั่งซื้อ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยอดขายบ้าน การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย ราคาหุ้นและปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบ เป็นต้น หากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน
Libor Rate
เป็นมาตรวัดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น อันเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินค่าสกุลเงิน ส่งผลถึงการตัดสินใจดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจโดยธนาคารกลาง หากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร M
Manufacturing Sales

เป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าโดยรวมของยอดขายในระดับการผลิต โดยมีการสำรวจสภาวะทางเศรษฐกิจในภาคการผลิต รวมไปถึงกิจกรรมการผลิต หากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน
Monetary Policy Meeting Minutes
เป็นการประชุมในรายละเอียดของธนาคารกลาง ซึ่งจะมีการกล่าวถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจเชิงลึก สภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ ซึ่งอาจรวมถึงการกำหนดอัตราดอกเบี้ย หากประกาศแล้วปรากฏว่ามีมุมมอง Hawkish จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน แต่หากมีมุมมอง Dovish จะส่งผลเสียต่อสกุลเงิน

เป็นแค่ส่วนหนึ่งของข่าวสารที่ส่งผลต่อการลงทุน ที่นักทุนจะต้องเรียนไว้ จะได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือ ความไม่แน่นอนที่สามารถเกิดขึ้นได้จากข่าวสารข้างต้นได้ ลงทุนเก่งคงไม่พอ จะต้องวิเคราะห์ข่าวเก่ง และตีโจทย์แตกด้วย ที่สำคัญคือต้องฝึกฝน ทบทวนและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

Tags
Show More
FBS
บทความฟอเร็กซ์

การวิเคราะห์ข่าวสาร หมวด N – U

การวิเคราะห์ข่าวสารแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ข่าวสารที่ส่งผลต่อการลงทุนในระยะสั้นและข่าวสารที่ส่งผลต่อการลงทุนในระยะยาว โดยเราสามารถรวบรวมมาให้ศึกษาเบื้องต้นที่ส่งผลต่อการลงทุน เพื่อประกอบการเริ่มฝึกวิเคราะห์ข่าวสารดังนี้

หมวดอักษร N
Non-Farm Payrolls (NFP)

-เป็นมาตรวัดในการเปลี่ยนจำนวนของคนที่มีงานทำในช่วงเดือนก่อนหน้าไม่รวมภาคการเกษตร จัดเป็นดัชนีบ่งชี้ที่สำคัญในการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งเป็นกลไกหลักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม หากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร O
Official Cash Rate

-เป็นมาตรวัดอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์กู้มาจากธนาคารกลางของประเทศ การดูแลอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการประเมินค่าสกุลเงิน โดยส่วนใหญ่คณะกรรมการทางการเงินจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจดำเนินนโยบายการเงินต่อไป หากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร P
Producer Price Index (PPI)
-เป็นมาตรวัดในการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและวัตถุดิบที่ซื้อมาจากผู้ผลิต ดัชนีดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดอัตรา
เงินเฟ้อของผู้บริโภคเป็นอย่างดีหากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน
Press Conference
-การแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การแถลงข่าวดังกล่าวจะแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรก
จะเปิดให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ถามคำถามกับธนาคารกลาง ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดเกิดความปั่นป่วนอย่างหนักและในส่วนหลังคือการแถลงนโยบายทางการเงินที่ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ หากประกาศแล้วปรากฏว่ามีมุมมอง Hawkish จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน แต่หากมีมุมมอง Dovish จะส่งผลเสียต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร R
Rate Statement

-เป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง ซึ่งจะกล่าวถึงมุมมองของอัตราดอกเบี้ยและความเห็นเกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการดำเนินงานของธนาคารกลางนอกจากนี้ยังให้เบาะแสแนวโน้มในการดำเนินงานของธนาคารกลางในอนาคตได้หากประกาศแล้วปรากฏว่ามีมุมมอง Hawkish จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน แต่หากมีมุมมอง Dovish จะส่งผลเสียต่อสกุลเงิน
Retail Sales
เป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าโดยรวมของอัตราเงินเฟ้อในระดับค้าปลีก ไม่รวมรถยนต์และสถานีบริการน้ำมัน ดัชนีดังกล่าวเป็นมาตรวัดหลักของการใช้จ่ายผู้บริโภคส่วนใหญ่ ซึ่งบ่งบอกถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมได้เป็นอย่างดีหากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร T
TIC Long-Term Purchases

-เป็นมาตรวัดความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์ระยะยาวต่างประเทศ ซึ่งถูกจัดซื้อโดยสหรัฐอเมริกา สามารถบ่งบอกความเคลื่อนไหวในตลาดพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสามารถบอกถึงความต้องการเงินดอลลาร์ของชาวต่างชาติได้ด้วย จัดทำโดย Treasury International Capital (TIC) หากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน
Trade Balance
-เป็นมาตรวัดความแตกต่างระหว่างการส่งออกและการนำเข้าสินค้าระหว่างเดือน ดุลการค้าจะสามารถ
วัดความต้องการสกุลเงินของชาวต่างชาติได้นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาสินค้าในประเทศด้วยหากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์จะส่งผลดีต่อสกุลเงิน

หมวดอักษร U
Unemployment Claims

-เป็นมาตรวัดจำนวนผู้ยื่นขอประกันการว่างงาน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการพิจารณานโยบายทางการเงิน
ของประเทศ หากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์จะส่งผลเสียต่อสกุลเงิน
Unemployment Rate
-เป็นมาตรวัดการว่างงาน จำนวนคนว่างงานที่มากย่อมส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งมีความสัมพันธ์
ต่อค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างมาก หากจำนวนที่ประกาศจริงมากกว่าจำนวนที่คาดการณ์จะส่งผลเสียต่อสกุลเงิน

เป็นแค่ส่วนหนึ่งของข่าวสารที่ส่งผลต่อการลงทุน ที่นักทุนจะต้องเรียนไว้ จะได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือ ความไม่แน่นอนที่สามารถเกิดขึ้นได้จากข่าวสารข้างต้นได้ ลงทุนเก่งคงไม่พอ จะต้องวิเคราะห์ข่าวเก่ง และตีโจทย์แตกด้วย ที่สำคัญคือต้องฝึกฝน ทบทวนและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

Tags
Show More
FBS
Back to top button
Close